2019. július 22.

Nyilvános közzétételes licit felhívás

A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. a hatályos Versenyeztetési szabályzata alapján egyfordulós, nyílt licit eljárás keretében bérbeadásra meghirdeti a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. kizárólagos tulajdonát képező harkányi 2454/1 hrsz. alatt felvett, ténylegesen Harkányban, a Kossuth Lajos u. 5. szám alatt található Harkányi Gyógy- és Strandfürdő 115. térképszámú (1 m2 alapterület), jelen felhívás 1. számú mellékletében szereplő helyszínrajzon bemutatott ingatlant.

Liciteljárás megnevezése: Területek bérbeadása a Harkányi Gyógy- és Strandfürdő területén

Bérleti szerződés futamideje: Licitkiíró döntése alapján csak 1 éves (2020. július 31. napjáig) vagy 5 éves (2024. július 31. napjáig) bérleti konstrukció választható. A licit során a hosszabb bérleti konstrukció előnyt élvez. bérleti konstrukció választható.

Bérleti díj éves összege: 345.000,- Ft + ÁFA

Első bérleti díjfizetés napja: 2019. augusztus 10.

Legalacsonyabb bérleti jogdíj (limit ár):

- 1 éves bérleti konstrukció esetén nincs kötelező limit ár.

- 5 éves bérleti konstrukció esetén a limit ár: 345.000,- Ft + ÁFA

Engedélyezett tevékenységek: ATM szolgáltatás

A licit kiírás átvehető: 2019.07.22. - 2019.07.29. ügyfélfogadási időben (ingyenesen),

személyesen vagy elektronikus formában.

A licit eljárás időpontja: 2019. július 30. 1300 óra

Szerződéskötés tervezett időpontja: 2019. július 31.

A licit lebonyolításának helye: Harkányi Gyógyfürdő Zrt., Tárgyaló

Cím: 7815 Harkány, Kossuth u. 7.

Hivatalos nyelve: magyar

A liciteljárás típusa: egyfordulós

A liciteljárás módja: Az ajánlattevők ajánlataikat nyilvánosan, a licit napján és helyén, az adott pályázatra utaló jelzéssel személyesen vagy meghatalmazottjuk útján tehetik meg. Az ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal, vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát. Ajánlattevőnek lehetősége van postai úton licitet tenni. A postai úton beérkező liciteket ajánlatkérő nyilvánosan kihirdeti a liciteljárás részeként.

Postai úton történő ajánlatadás esetén az ajánlatot 1 eredeti példányban, zárt borítékba kell helyezni. A csomagoláson az ajánlatkérő nevén és címén kívül jól olvashatóan kérjük feltüntetni: „AJÁNLAT, Harkányi Gyógy- és Strandfürdő 115. térképszámú területének bérlésére”. Az ajánlathoz csatolni kell a pályázati kiírás mellékleteként megküldött iratminták szerinti nyilatkozatok aláírt változatát.

Elektronikus ajánlatadás esetén az eljárásban való részvétel feltétele az ajánlatnak szkennelt formátumban a megadott email címre történő megérkezése. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötésének feltétele az eredeti példányok ajánlatkérő részére történő átadása! Az eredeti papírok hiányában a licit érvénytelenné nyilvánítható.

A postai vagy elektronikus úton megküldésre kerülő licitek érvényességének feltétele, hogy legkésőbb 2019. július 31., 12.00 óráig jutassa el postai úton, email-ben vagy személyesen az alábbi elérhetőségek valamelyikére:

Harkányi Gyógyfürdő Zrt.

Székhely: 7815 Harkány, Kossuth u. 7.

Email: info@harkanyfurdo.hu

A pályázó köteles az ajánlatához az alábbi mellékleteket csatolni:

- aláírási címpéldányt, cégbírósági bejegyzés 30 napnál nem régebbi igazolását, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány meglétét, magánszemély esetén személyazonosságának igazolására vonatkozó iratokat csatolni;

- a licit kiírás mellékletében szereplő, cégszerűen aláírt nyilatkozatok.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kötelező mellékletek hiányában a licit érvénytelen!

Licit értékelésének szabályai:

A jelen liciteljárásban a legelőnyösebb vállalt bérleti díjat adó licitálóval köt a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. bérleti szerződést.

Jelen licitfelhívás mellékletei: - 1. melléklet_helyszínrajz

- 2. melléklet_iratminták

- 3. melléklet_bérleti szerződés tervezet

Amennyiben további információra van szükségük, az alábbi elérhetőségek bármelyikén állunk a rendelkezésükre.

Kapcsolattartó: Szilágyi Tibor

Mobil: +36-30/821-0657

E-mail: info@harkanyfurdo.hu

Harkány, 2019. július 19.

Harkányi Gyógyfürdő Zrt. Igazgatósága