Hírek

Nyilvános közzétételes licit felhívás

Nyilvános közzétételes licit felhívás

A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. a hatályos Versenyeztetési szabályzata alapján egyfordulós, nyílt licit eljárás keretében bérbeadásra meghirdeti a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. kizárólagos tulajdonát képező harkányi 2454/1 hrsz. alatt felvett, ténylegesen Harkányban, a Kossuth Lajos u. 5. szám alatt található Harkányi Gyógy- és Strandfürdő 103. térképszámú (25 m2 alapterület), jelen felhívás 1. számú mellékletében szereplő helyszínrajzon bemutatott ingatlant.  

Bérleti szerződés futamideje: aláírás napjától 2019. március 31. napjáig

Bérleti díj éves összege:  465.000,- Ft + ÁFA

Legalacsonyabb bérleti jogdíj (limit ár):  50.000,- Ft + ÁFA  

A licit kiírás átvehető:  2017.07.14. - 2017.07.25. ügyfélfogadási időben (ingyenesen).

A licit eljárás időpontja: 2017. július 26. 1400 óra

A  licit lebonyolításának helye:  Harkányi Gyógyfürdő Zrt., Tárgyaló

Cím:    7815 Harkány, Kossuth u. 7.

Hivatalos nyelve: magyar 

A liciteljárás típusa: egyfordulós 

A liciteljárás módja: Az ajánlattevők ajánlataikat nyilvánosan, a licit napján és helyén, az adott pályázatra utaló jelzéssel személyesen vagy meghatalmazottjuk útján tehetik meg. Az ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal, vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát. 

A pályázó köteles magával hozni:

- aláírási címpéldányt, cégbírósági bejegyzés 30 napnál nem régebbi igazolását, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány meglétét, magánszemély esetén személyazonosságának igazolására vonatkozó iratokat csatolni.

- a kiírás mellékletében szereplő szerződés-tervezet elfogadására vonatkozóan írásban nyilatkozni.

 

Amennyiben további információra van szükségük, az alábbi elérhetőségek bármelyikén állunk a rendelkezésükre.

Kapcsolattartó:           Szilágyi Tibor

Mobil:                         +36-30/821-0657

E-mail:                        info@harkanyfurdo.hu

 

Harkány, 2017. július 13.

Harkányi Gyógyfürdő Zrt. Igazgatósága